Privacy Statement Erasmus Centrum voor Zorgbestuur BV

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur BV verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van de Erasmus Centrum voor Zorgbestuur BV, hierna genoemd ECZ BV. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

De ECZ BV gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

De ECZ BV is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De ECZ BV vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, cursisten, studenten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

 

Voor welke doeleinden verwerkt de ECZ BV uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de ECZ BV gebruikt voor de bedrijfsvoering en voor het naar behoren uitvoeren van de (wettelijke) taken en plichten voor onderwijs en onderzoek. De belangrijkste processen waarvoor de ECZ BV persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. Onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning: recruitment, werving & selectie van nieuwe deelnemers, studenten, studentenadministratie, interne en externe informatievoorziening, advies en begeleiding van deelnemers, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma's en graden, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met studenten, klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, onderbouwing ten behoeve van accreditatieonderzoeken, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole.
 2. Personeelszaken: vaststellen van salarisaanspraken, uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband, interne controle en accountantscontrole en in verband met de bedrijfsmedische zorg.
 3. Bedrijfsvoering en financiën: financiële administratie, beheren van inkoopsystemen en betaalsystemen, uitvoeren en beheren van procedures gericht op IT, juridische zaken en overige bedrijfsvoering. Recruitment, werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten, personeelsmanagement, interne en externe informatievoorziening, totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en zakelijke partners, klantbetrokkenheid, relatiebeheer, marketing en marktonderzoek, gezondheid, veiligheid en beveiliging, organisatie-analyse, ontwikkeling en managementrapportage, klachtafhandeling.
 4. Algemene processen: Web content management, bibliotheeksysteem, fysieke en digitale archivering, klachtenprocedure en beroep en bezwaar.
 5. (Wetenschappelijk) onderzoek

De ECZ BV verwerkt persoonsgegevens door middel van papieren formulieren en de website van de ECZ BV, zoals via inschrijfformulieren verkregen persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de ECZ BV. Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. De ECZ BV heeft daarmee een compleet en actueel overzicht van alle gegevensverwerkende processen.

 

Van wie verzamelt de ECZ BV persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt de ECZ BV gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Deelnemers, studenten en cursisten
 • Studiekiezers, aankomend deelnemers
 • Alumni
 • Medewerkers, inclusief promovendi en sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten zoals docenten, begeleiders, coaches
 • Onderzoekssubjecten

Welke persoonsgegevens verzamelt de ECZ BV?

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • functie;
 • organisatie;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • Studie informatie, studievoortgang en studieresultaten
 • Beelden (foto’s en video’s)
 • Onderzoeksgegevens

De ECZ BV verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt de ECZ BV ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Geven en intrekken van toestemming

De ECZ BV biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief en promotionele e-mails. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u de ECZ BV toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

 

Hoe zorgt de ECZ BV voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De ECZ BV gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De ECZ BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De ECZ BV deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

 

Gegevensdeling met derden

In opdracht van de ECZ BV kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De ECZ BV maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De ECZ BV kan uw (persoons) gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De ECZ BV verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

De ECZ BV verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit gebeurt in de volgende situaties: ten behoeve van studiereizen die ECZ BV uitvoert.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De ECZ BV bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de ECZ BV. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de ECZ BV nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u in de kunt downloaden in de appstore.

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de ECZ BV passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De ECZ BV neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. De ECZ BV gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van de ECZ BV zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de ECZ BV behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl .De functionaris gegevensbescherming (FG) van de ECZ BV is bereikbaar via het emailadres privacy@eur.nl.