‘No one is as good as all of us’ Zorglogistieke bedrijfsvoering in de ggz

Auteur(s): Jos Brinkmann

Jaar publicatie: 2007

 

Samenvatting

Scriptie MBA-H: Zorglogistiek in de ggz Maart 2007

 

 Thesis Jos Brinkmann