Betalen voor Waarde 

Kunnen we de zorg anders en beter organiseren? Wat zou dat kunnen opleveren? De urgentie is er, blijkt wel uit de cijfers: de netto zorguitgaven worden voor 2019 geraamd op 71 miljard euro. Dat is ongeveer een kwart van de overheidsuitgaven. En deze kosten zullen blijven stijgen. Op woensdag 17 april kwam een groep van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, financiers en academici op uitnodiging van Joost Zuurbier bijeen om te praten over substitutie van zorg, de bekostiging en de verbinding met het toevoegen van waarde. De directe aanleiding voor deze studiedag lag bij het NZa adviesrapport over het belonen van zorg die waarde toevoegt. 

 


Waar moeten we naartoe?

De NZa adviseert om over te stappen op een bekostiging van zorg die het creëren van waarde voor patiënten beloont. Zorg organiseren dus rondom de patiënt, met sector overschrijdende samenwerkingen. Ziekenhuisverplaatste zorg, substitutie naar de eerste lijn, integrale zorg, value based health care: het zijn verbeteringen waar zorgaanbieders al mee bezig zijn. Voor ziekenhuizen is het ook bittere noodzaak, gezien de druk op de zorgcontractering als gevolg van het Hoofdlijnen Akkoord. Maar de schotten tussen de zorgverleners zijn niet zomaar afgebroken. Partijen zoals ziekenhuizen, MSB’s, huisartsen en thuiszorginstellingen hebben vanuit de huidige bekostiging hun bestaande belangen en prikkels, en handelen daarnaar. Welke stappen moeten we zetten om het hoge niveau en kwaliteit van onze zorg voor de toekomst te behouden? 

 

Hoe maken we de omslag?

Samenwerken in de regio om de zorg opnieuw in te richten is noodzakelijk. Er gebeurt al veel op dit gebied, er zijn diverse initiatieven, bleek tijdens het seminar in april. VGZ heeft Zinnige Zorg projecten opgestart. MENZIS is actief in een pilot op het gebied van populatiebekostiging in de Oost-Achterhoek. Maar wat ook duidelijk werd: een versnelling en een verbreding is absoluut gewenst. Daarin kunnen we veel leren van de huidige initiatieven, vooral op het vlak van bekostiging, regievoering en schaalbaarheid. Voor het opstarten van regionale projecten werden concrete aandachtspunten benoemd. Zo moet duidelijk zijn wélke waarden centraal staan bij de herinrichting van de zorg. En er moet vertrouwen zijn tussen de verschillende stakeholders. Zij moeten per slot van rekening goede afspraken kunnen maken over hun randvoorwaarden en oog hebben voor de effecten op ieders verdienmodel. 

 

Een van de aanwezige instellingsdirecteuren gaf aan dat de bijeenkomst voldoende handvatten bood om een regionaal project op te starten. Daarmee heeft de studiedag ook zelf zijn waarde bewezen.

 

Wilt u meer weten over deze studiedag of de omslag naar waardegerichte zorg? Neem contact op met Joost Zuurbier.

 


Aanbevolen literatuur
OESO, Better ways to pay for health care
NVB, Van bricks naar clicks
HEPL, Value-based provider payment: towards a theoretically preferred design